Брюксел настоява България да приложи нови директиви за застраховането

Hits: 320

Ако това не стане до два месеца, може да последва иск срещу страната пред Съда на ЕС

Нови европейски директиви

Нови европейски директиви

Европейската комисия поиска България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция да транспонират директиви, свързани със застраховането, в своето национално законодателство.

Еврокомисията настоява това да се приложи за Директива „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/EО) и Директива „Омнибус II“ (Директива 2014/51/EС).
Тези документи заместват 14 директиви за застраховането и презастраховането, известни преди като „Платежоспособност І“.

С „Платежоспособност ІІ“ и „Омнибус II“ за първи път се въвежда хармонизирана, последователна и солидна пруденциална рамка за застрахователните компании в ЕС, включително правила във връзка с количествените изисквания, управлението и докладването с цел улесняване на развитието на единен пазар на застрахователните услуги, се казва в съобщение на сайта на Еврокомисията.

Целта на тези нови правила за застраховането е да се гарантира финансовата стабилност на застрахователните компании, така че те да могат да покрият рисковете през трудни периоди.

Tе ще започнат да се прилагат изцяло от 1 януари 2016 г. Срокът за транспониране на директивите в националното законодателство беше 31 март 2015 г.

Петте държави обаче не са уведомили Комисията какви мерки са предприели за прилагането на новите правила в своето национално законодателство.

През май 2015 г. ЕК е пратила до петте държави официално уведомително писмо. Сега се предприема следващата стъпка – искането на Комисията е под формата на мотивирано становище.

Ако петте страни не транспонират директивите в срок от два месеца, Еврокомисията може да предяви искове срещу тях пред Съда на ЕС.

По-рано и застрахователи призоваха Народното събрание да приеме по-бързо новия Кодекс за застраховането. В противен случай компаниите ще разполагат с по-малко време, за да покрият изискванията на директивата „Платежоспособност ІІ“, което може да се отрази на резултатите от планираната за 2016 г. проверка на счетоводните им баланси.

Препечатано от Investor.bg